REGULAMIN 16. DSW Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem 16. DSW Happy End Festiwalu Filmów Optymistycznych jest Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu z siedzibą: 53- 609 Wrocław, ul. Wagonowa 9. NIP: 894-230-62-69 2. Producentem pomocniczym jest Exd’Art – obrazy bez granic z siedzibą : 54-620 Wrocław, ul. Gagarina 80/1. NIP: 611-108-51-61
3. Dyrektorem festiwalu jest jego pomysłodawca – Piotr Paweł Żukowski.

4. Dyrektor artystyczny – Paweł Sarbinowski.
5. Festiwal odbędzie się w dniach 17-20 października 2018 roku we Wrocławiu, w Centrum Konferencyjnym DSW, przy ulicy Strzegomskiej 55.
6. Szczegółowe informacje na temat Festiwalu znajdują się na stronie internetowej www.hapyendfestiwal.pl
7. Festiwal ma charakter otwartego konkursu o zasięgu ogólnopolskim.
8. Celem Festiwalu jest: popularyzacja sztuki filmowej o charakterze optymistycznym, wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych, promowanie twórczości niezależnej, promowanie innych obszarów kulturowych.
9. Zgłoszenie filmów i wstęp na Festiwal jest bezpłatny.

§2
KATEGORIE KONKURSU

1. Filmy na Festiwal można zgłaszać w następujących kategoriach:

Profesjonalny film fabularny
Studencki film fabularny
Niezależny film fabularny
Profesjonalny film dokumentalny
Studencki film dokumentalny
Niezależny film dokumentalny
Zwiastun filmowy

2. Zgłaszający wybiera kategorię, w której zgłasza film na Festiwal, w Karcie Zgłoszenia. Festiwalowa komisja selekcyjna zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film będzie pokazany.
3. Profesjonalne filmy fabularne będą prezentowane poza konkursem w ramach pokazów specjalnych.

§3
WARUNKI ZGŁASZANIA I KWALIFIKACJI FILMÓW

1. Filmy do Festiwalu zgłasza osoba pełnoletnia będąca wyłącznym dysponentem majątkowymi prawami autorskimi do zgłaszanego Filmu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział filmy charakteryzujące się optymistyczną treścią, poruszające ważne problemu społeczne o uniwersalnej wartości, wyróżniające się oryginalnością formy i treści.
3. Do udziału w Festiwalu można zgłaszać polskie filmy optymistyczne i z happy end-em, bez ograniczeń metrażu, zrealizowane po 2015 roku.
4. Komisja selekcyjna dokonuje selekcji nadesłanych filmów.
5. Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 8 września 2018 roku.
6. Filmy można zgłaszać elektronicznie lub na płytach DVD – standard (video ts), mp4 H264, lub Blu-ray.
7. Kopie DVD i Blu-ray nie będą zwracane.
8. Zgłoszenie do Festiwalu musi zawierać:

– film na nośniku DVD lub Blu-ray, lub link do filmu
– prawidłowo wypełnioną i podpisana Kartę Zgłoszeniową w drukowanej oraz elektronicznej
– dwa fotosy z filmu

jeżeli jest trailer lub zwiastun filmu – link
9. Filmy wraz z Kartą Zgłoszeniową, załącznikami należy nadsyłać na adres: Piotr Żukowski, Ul. Gagarina 80/1, 54-620 Wrocław z dopiskiem „DSW HAPPY END FESTIWAL”. lub elektronicznie: happyend@dsw.edu.pl
10. Zgłoszenia filmów do konkursu należy dokonać do 31lipca 2018 r.
11. O przyjęciu filmu do konkursu zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną do dnia 8 września 2018.

§4

NAGRODY

1. Nagrody – Złote Ryby przyznawane są na podstawie werdyktu specjalnie powołanego Jury oraz plebiscytu publiczności.
2. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
Nagroda publiczności
Zwiastun filmowy
Profesjonalny Film Fabularny
Studencki film fabularny
Niezależny film fabularny
Profesjonalny film dokumentalny
Studencki film dokumentalny
Niezależny film dokumentalny
Nagroda specjalna -Statuetka SPAM dla filmu niezależnego
Grand Prix

3. Nagrodami Festiwalu są statuetki – Złote Ryby.
4. Organizator Festiwalu może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród w innych kategoriach.

5. Nagroda w kategorii Grand Prix nie może zostać przyznana ex-aequo.
6. W ramach Festiwalu organizatorzy przyznają również Nagrody Honorowe.

§5

ZAKWATEROWANIE

1. Organizator zaprasza twórców Filmu do udziału w spotkaniu z widzami w trakcie Festiwalu. Obecność twórców jest nieobowiązkowa.
2. Organizator nie zapewnia dla twórców prezentowanych filmów miejsc noclegowych ani zwrotu kosztów dojazdu.

§6

PROMOCJA FESTIWALU

1. Organizator może w celach reklamowych nieodpłatnie udostępnić mediom fragmenty filmów oraz fotosy, które wcześniej zostaną przygotowane i opisane w karcie zgłoszenia.
2. Zgłaszający udzieli Organizatorowi bezpłatnej licencji na pokazanie Filmu w ramach bezpłatnych pokazów pofestiwalowych Festiwalu na terenie Polski w terminie do 1 października 2019 r. Organizator poinformuje Zgłaszającego o miejscach i terminach pokazów pofestiwalowych. 3. Szczegółowe zasady udzielania licencji będą indywidualnie ustalane w oparciu o odrębną umowę.

§7

UWAGI KOŃCOWE

1. Zgłoszenie filmu do udziału w 16. DSW Happy End Festiwalu Filmów Optymistycznych we Wrocławiu jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
2. Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Osoby oświadczają także, że zostali poinformowani, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.
3. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
4. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Festiwalu.
5. Dyrektorem Festiwalu jest Piotr Żukowski, tel. 602 321 775,
happyend@dsw.edu.pl